Search:   Avancerad sökning

Avtalsvillkor vid lån av bilder


Vänligen läs detta avtal noggrant innan ni köper och använder bilder från Lappland ImageBank AB.

Bilder från Lappland ImageBank AB får endast användas efter tillstånd från bildbyrån. Användande av bild utan sådant tillstånd betyder förutom brott mot detta avtal också intrång i fotografirätten, vilket kan medföra straffansvar. I och med att bildanvändaren laddar hem bilden digitalt eller på annat sätt erhåller en bild från Lappland ImageBank AB ingås det avtal mellan bildanvändaren och Lappland ImageBank AB enligt nedanstående villkor. Nedladdning av bild innebär att dessa villkor godkännes av bildanvändaren.

§ 1 Användande av bilder
Bilderna får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Rätt till användande av bilder utöver påseende och framställning av skissunderlag, förvärvas genom att bilden beställs från Lappland ImageBank AB. Den avtalade användningsrätten för royalty skyddade (RM) bilder omfattar publicering vid ett tillfälle, inom ett år från datumet för bekräftelsen, förutsatt att inget annat överenskommits. Royalty fria (RF) bilder får efter avlagd betalning användas med få undantag i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. Vid all publicering gäller att bilder får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilder med modeller får ej publiceras i känsliga sammanhang som exempelvis sex, politik, vapen, tobak eller medicin. Undantag kan göras om modellen godkänner det före publicering. Fotografnamn/Lappland ImageBank AB skall i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av bilden.

§ 2 Äganderätt och upphovsrätt
Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Lappland ImageBank AB förblir Lappland ImageBank AB även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor samt erhållit bilden.

§ 3 Kostnader och betalning
Kostnaden för bild framgår av bekräftelsen/fakturan från Lappland ImageBank AB. Betalningsvillkor för fakturan är 30 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt påminnelseavgift.

§ 4 Digital bildleverans/leverans av repro
Vid digital bildleverans från Lappland ImageBank AB åligger det bildbeställaren att göra de eventuella korrigeringar i den digitala bilden som krävs för bästa tryckresultat. Lappland ImageBank AB ersätter inte bildbeställare eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital bildleverans. Ersättning för eventuell skada är begränsad till den kostnad Lappland ImageBank AB debiterar bildbeställare för repro.

§ 5 Ansvarsbegränsning
Lappland ImageBank AB svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på utlånade eller använda bilder. Vid användning av bilder som saknar överenskommelse med modell åtar sig bildanvändaren att ersätta eventuell skada för Lappland ImageBank AB. Rättigheter för bilder är ej exklusiva och eventuella skador för bildanvändare därav ersätts ej av Lappland ImageBank AB. Skadeståndsansvaret för Lappland ImageBank AB är alltid begränsat till det belopp Lappland ImageBank AB fakturerat.


LapplandMedia AB, Konstnärsstigen 24, SE-981 07 Abisko
+46 70-333 88 83, info@lapplandmedia.se

Copyright © 2018 LapplandMedia AB, All Rights Reserved.